Ilu było Apostołów? Kim byli apostołowie?

Ocena:

4.9/5 - (14 ocen)
Ilu było Apostołów?

Ilu było Apostołów? Kim byli apostołowie? Czy Jezus Chrystus powołał dwunastu apostołów? Czy był trzynasty apostoł?

Ilu było Apostołów? No cóż, każdy z nas zadaje sobie to pytanie przynajmniej raz w życiu, prawda? Ta liczba towarzyszy chrześcijaństwu od jego zarania, a historia tych niezwykłych ludzi, najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, jest bardziej fascynująca niż jakiekolwiek hollywoodzkie blockbuster. Ale nie idźmy zbyt daleko od tematu. W końcu to pytanie „Ilu było Apostołów?” wydaje się proste, ale czy na pewno? Czy przypadkiem nie jest bardziej skomplikowane niż się wydaje? Bo przecież apostołowie Jezusa to nie tylko te postacie, o których tak chętnie słyszymy w kościelnych ławkach. Zacznijmy zatem od podstaw i odkryjmy razem tajemnice tej biblijnej drużyny!

Kim byli apostołowie w Nowym Testamencie?

Apostołowie w Nowym Testamencie byli niczym rock’n’rollowi bohaterowie swoich czasów. Choć może nie śpiewali ani nie grali na gitarach, to z pewnością mieli wyjątkowe zadanie – głosić ewangelię na cały świat. To oni byli tymi, którzy mieli przekazywać nauki Jezusa każdemu, kto tylko chciał słuchać.

Termin „apostolos„, używana w Nowym Testamencie, oznacza „wysłannik„. I dokładnie tym byli apostołowie – wysłannikami Jezusa, aby głosić Jego słowo. Byli to ludzie wybrani bezpośrednio przez Jezusa, by stanowić trzon ruchu chrześcijańskiego. I to nie była byle jaka banda ludzi. To było dwunastu mężczyzn, których Jezus wybrał, aby razem z Nim budować fundamenty nowej wiary.

Nie było wśród nich nauczycieli prawa wysyłanych przez króla, czy też wybitnych uczonych. To byli zwykli ludzie – rybacy, celnicy i inni, których Jezus wyciągnął z tłumu i powiedział: „Chodźcie za mną”. Ale w ich sercach tliła się iskra, chęć głoszenia dobra i miłości. Dlatego też otrzymali moc apostolską, umożliwiającą im głoszenie słowa Bożego z pełną mocą i autorytetem.

Kiedy Jezus opuścił ten świat, apostołowie nie przestali działać. Tworzyli wspólnoty, uczyli, chrzcili i kontynuowali misję, którą Jezus im powierzył. Mieli również zdolność do ustanawiania nowych liderów – osoby przez nich wyznaczone, które miały kontynuować ich pracę. Ich działalność miała charakter nie tylko duchowy, ale i organizacyjny, budując struktury wczesnego Kościoła.

Więc, gdy następnym razem przeczytasz o apostołach w Nowym Testamencie, pamiętaj, że byli to ludzie z krwi i kości, pełni pasji i zaangażowania, którzy rzucili wszystko, aby głosić dobroci Jezusa. To oni stanowili fundament Kościoła, który trwa do dziś.

Kim byli apostołowie w Nowym Testamencie?

Ilu było apostołów? Dlaczego Jezus powołał dwunastu apostołów?

Wśród bliskich uczniów Jezusa Chrystusa było dokładnie dwunastu apostołów. Składali się na nich: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, brat jego Jan (znanego też jako Jan Ewangelista), Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy oraz Judasz Iskariota, który później popełnił samobójstwo.

Zastanawiające jest, dlaczego właśnie Jezus wybrał dwunastu apostołów, a nie inną liczbę. W kulturze judaicznej liczba dwanaście miała szczególne znaczenie. Izrael, przedstawiany w Starym Testamencie, składał się z dwunastu pokoleń, będących potomkami dwunastu synów patriarchy Izraela. W stosunku do praw żydowskich liczba ta symbolizowała pełnię i doskonałość. Można więc przypuszczać, że wybierając dwunastu apostołów, Jezus nawiązywał do dwunastu pokoleń ludu wybranego, Izraela przed Chrystusem. Termin ten bywał używany, aby odnieść się do całości ludu Izraela.

Ale, co stało się po tym, jak Judasz Iskariota opuścił grono apostołów? Po jego zdradzie i śmierci, grono apostołów zostało zredukowane do jedenastu. Było to nie do przyjęcia, zwłaszcza że po wniebowstąpieniu Jezusa, apostołowie opuścili Jerozolimę i zaczęli głosić Ewangelię poza granicami Judei. To właśnie w tym czasie, by zachować symboliczną liczbę dwunastu, apostołowie zostali zmuszeni do wyboru nowego członka. Chociaż wielu kojarzy grono apostołów głównie z tymi pierwotnymi dwunastoma, to jednak warto pamiętać, że do tego grona dołączył później także Apostoł Paweł.

Apostołowie mieli kluczową rolę w tworzeniu struktury wewnętrznej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie i Judei. Jako bliscy uczniowie Jezusa, przewodzili pierwszym chrześcijanom, uczestniczyli w ustanawianiu sakramentów, takich jak Eucharystia podczas ostatniej wieczerzy, oraz pełnili rolę męczenników w obronie swojej wiary. Niektórzy apostołowie, tak jak Jakubowi i Janowi, zostali obdarzeni szczególnymi charyzmatami i misjami.

Apostołowie, z ich charyzmatem i misją, stali się fundamentem, na którym opiera się cały Kościół. Ich wiara, odwaga i poświęcenie, które przyniosło im męczeńską śmierć, stały się inspiracją dla wielu pokoleń chrześcijan.

Miejsce ostatniej wieczerzy, gdzie odbyła się ostatnia wieczerza?

Czy istnieje trzynasty apostoł?

Kiedy czytamy Nowy Testament, konkretnie 12 apostołów jest szczególnie wyróżnianych jako najbliżsi uczniowie Jezusa. Jednak w Dziejach Apostolskich pojawia się postać, która niekiedy bywa nazywana trzynastym apostołem — mówimy tutaj o Pawle z Tarsu (Szawła z Tarsu). Choć nie był on jednym z pierwotnych dwunastu apostołów, jego znaczenie w historii chrześcijaństwa jest niezaprzeczalne.

W „Dziejach Apostolskich” (skrót: Dz) pojawia się opis nawrócenia Pawła, który z zaciekłego prześladowcy chrześcijan staje się jednym z najważniejszych głosicieli Ewangelii. Jego listy, w tym list do Koryntian (skrót: 1 Kor), stanowią ważną część Nowego Testamentu. W 1 Kor, Paweł odnosi się do siebie jako do apostoła, mimo że nie był jednym z pierwotnych dwunastu. W liście do Koryntian podkreśla swoje powołanie i autorytet apostolski, choć różni się on od pozostałych apostołów.

Ciekawe jest to, że choć Paweł nie był jednym z dwunastu apostołów miało to niewielkie znaczenie dla wczesnych chrześcijan. Jego misyjna działalność oraz wpływ na rozwój wczesnego chrześcijaństwa były ogromne. W odniesieniu do innych świętych czy proroków Paweł jest unikalny, ponieważ jego przekształcenie i misja były bezpośrednio powiązane z osobistym doświadczeniem Jezusa.

W zakończeniu, mimo że tradycyjnie mówimy o 12 apostołach, w Nowym Testamencie pojawia się także trzynasty apostoł, którym jest Paweł. Jego wkład w chrześcijaństwo jest nieoceniony, a jego listy stanowią ważne źródło wiedzy dla teologów i wierzących.

Jakie były zadania i misje apostołów nadane przez Jezusa Chrystusa?

Apostołowie, wybrani przez Jezusa, otrzymali od Niego konkretną misję i zestaw zadań. Pierwotnie skupiali się wokół Jezusa, słuchając Jego nauk i świadcząc o cudach, które czynił. Główną ich misją, jaką Jezus nauczał, była ewangelizacja – głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu i Królestwie Bożym.

Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie zostali napełnieni mocą i odwagą do kontynuowania dzieła, które Jezus rozpoczął. Wielu z nich zakładali miejscowe kościoły, podróżując po różnych regionach i krańcach świata znanego w tamtych czasach. Gminy chrześcijańskie uznawały ich autorytet, oparty na bezpośrednim powołaniu przez Jezusa oraz na zesłaniu Ducha Świętego.

Jezus często odwoływał się do proroków, podkreślając, że nie przychodził zniszczyć Prawa, ale je wypełnić. W odpowiedzi na to apostołowie, takie jak Levi (inaczej zwany Mateuszem – stąd skrót Mt) czy Judas (zastąpiony później przez Macieja po swojej zdradzie), byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa i przekazywali Jego nauki. „Siebie nie sądzę” – to zdanie, choć nie jest bezpośrednio związane z apostołami, oddaje ducha ich posługi: nie oceniali, ale głosili miłość i przebaczenie.

Kościół katolicki często używa słowa „apostoł„, aby podkreślić ich pierwszoplanową rolę w historii chrześcijaństwa. Choć poszczególni apostołowie mieli różne talenty i charaktery, ich wspólna misja – głoszenie Ewangelii – była fundamentem dla rozwoju wczesnych wspólnot chrześcijańskich.

Jakie były zadania i misje apostołów nadane przez Jezusa Chrystusa?

Jaki jest znaczenie terminu „apostoł” w kontekście biblijnym?

Termin „apostoł” w kontekście biblijnym nosi głębokie znaczenie. Jego korzenie sięgają czasów Izraelu przed Chrystusem, kiedy termin ten bywał używany w odniesieniu do proroków czy posłańców. W kontekście historycznego Izraela byli to ludzie wysyłani z konkretnym zadaniem lub misją.

Jednak w Nowym Testamencie, po zmartwychwstaniu Jezusa, znaczenie tego słowa uległo pogłębieniu. Apostołowie stali się głosicielami Dobrej Nowiny, wybranymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Byli to ludzie, którym zaś najmniej zależy na osądzie przez jakikolwiek trybunał ludzki. Ich misją była ewangelizacja i budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Wśród apostołów znajdowali się ludzie o różnym pochodzeniu i statusie społecznym. Lewi, znany również jako Mateusz, był poborcą podatków, co czyniło go postacią niepopularną w społeczeństwie żydowskim. Juda, z kolei, jest najsłynniejszym ze zdradzieckiego aktu wobec Jezusa. Mimo różnorodności ich tła i doświadczeń wszyscy zostali powołani przez Jezusa do pełnienia roli apostołów.

Idea dwunastu apostołów nawiązuje również do dwunastu pokoleń Izraela, symbolizując pełnię i jedność ludu Bożego. Tym samym, apostołowie stają się mostem łączącym starotestamentowe dziedzictwo z nową erą, inicjowaną przez Jezusa i Jego nauki.

Jakie jest dziedzictwo apostołów w dzisiejszym świecie chrześcijańskim?

Dziedzictwo apostołów jest żywym i dynamicznym elementem w dzisiejszym świecie chrześcijańskim. To oni, jako pierwsi świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stali się fundamentem, na którym zbudowano cały Kościół. Dzięki ich nauczaniu, świadectwu i misyjnej działalności, wiadomość o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa rozprzestrzeniła się na cały znany wtedy świat.

Współczesne wspólnoty chrześcijańskie opierają swoje nauki i praktyki na pismach apostołów, które stały się integralną częścią Nowego Testamentu. Listy Pawła, Piotra, Jana i innych apostołów dostarczają wskazówek dotyczących życia duchowego, moralności oraz struktury i organizacji Kościoła. Te teksty nie tylko kierują życiem wewnętrznym wspólnot, ale również stanowią podstawę dla teologii chrześcijańskiej, kształtując rozumienie natury Boga, osoby Jezusa Chrystusa oraz roli Ducha Świętego.

Apostolskie dziedzictwo jest również obecne w liturgii i sakramentach. Wielu chrześcijan na całym świecie uczestniczy w Eucharystii, która ma swoje korzenie w Ostatniej Wieczerzy, jaką Jezus przeżył ze swoimi apostołami. Tradycje i rytuały, które zostały wprowadzone lub rozwinięte przez apostołów, są nadal praktykowane w różnych denominacjach chrześcijańskich.

Ostatecznie, dziedzictwo apostołów przekłada się na sposób, w jaki współczesni chrześcijanie rozumieją swoje powołanie. Naśladując apostołów, wielu wierzących angażuje się w misyjną działalność, dążąc do przekazania ewangelii nowym pokoleniom i kulturom. Chociaż czasy się zmieniają, fundamenty wskazane przez apostołów pozostają niezmienne, stanowiąc solidną podstawę dla wiary milionów ludzi na całym świecie.

Podsumowanie

Apostołowie, jako pierwsi świadkowie działalności Jezusa Chrystusa, odgrywają kluczową rolę w historii chrześcijaństwa. Wybrani przez Jezusa, by głosić Jego nauki, stali się fundamentem wczesnych wspólnot chrześcijańskich. Termin „apostoł” w kontekście biblijnym odnosi się do wysłannika, co odzwierciedla ich misję przekazywania wiadomości ewangelii. Ich dziedzictwo, ukierunkowane na nauczanie, świadectwo i misyjną działalność, stało się nieodłącznym elementem dzisiejszego świata chrześcijańskiego, kształtując nauki, liturgię i praktyki wielu denominacji. Ostatecznie, choć pytanie o istnienie trzynastego apostoła budzi debatę, niezaprzeczalnym jest, że oryginalna dwunastka pozostawiła nieśmiertelne dziedzictwo, które nadal oddziałuje na współczesne społeczności chrześcijańskie na całym świecie.

FAQ

W kontekście biblijnym termin „apostoł” odnosi się do „wysłannika”. Istotne jest, że przed pojawieniem się Jezusa Chrystusa, w kulturze Izraelu przed Chrystusem, termin ten bywał używany, zwłaszcza w odniesieniu do posłańców czy wysłanników. Jednakże po przyjściu Chrystusa, znaczenie to zyskało głębszy wymiar duchowy, odnosząc się do tych, którzy byli bezpośrednimi świadkami Jego nauczania i zmartwychwstania.

W Nowym Testamencie, po zdradzie i śmierci Judasza Iskarioty, apostołowie postanowili wybrać kogoś w jego miejsce, aby liczebność Dwunastu została zachowana. Wybór padł na Macieja, który został dodany do grona apostołów. Choć więc początkowo było 12 apostołów, po śmierci Judasza i dołączeniu Macieja, można by mówić o trzynastu apostołach.

Apostołowie, jako pierwsi świadkowie działalności Jezusa Chrystusa, pozostawili nieśmiertelne dziedzictwo, które nadal oddziałuje na współczesne społeczności chrześcijańskie na całym świecie. Ich nauki, świadectwa i misyjna działalność stały się podstawą dla wielu tradycji, nauk i praktyk chrześcijańskich, które kształtują dzisiejszy świat chrześcijański.

Ocena atrakcji:

4.9/5 - (14 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Co to jest niepokalane poczęcie? Kim jest Maryja Niepokalana?
Co to właściwie jest „niepokalane poczęcie”? Kiedy mówimy o niepokalanym...
Co oznacza słowo hosanna? Definicja i znaczenie słowa Hosanna
Hosanna – pochodzenie i historia słowa Kiedy myślimy o hosanna,...
Księga Henocha – apokryficzna księga Henocha
Co to jest Henoch i dlaczego Księga Henocha jest tak...
Kainowe znamię: czym jest znamię Kaina?
Kim byli Kain i Abel? Kain i Abel byli synami...